JIŘÍ MALÍK

Geodet, vodař, předseda spolku Živá voda, z.s.


Na ochranu přírody vystupoval ještě před rokem 1989, tehdy v podzemním ekologickém hnutí Ekona Náchod. Ve službách státní ochrany přírody strávil 20 let na Správě CHKO Broumovsko, kde byl i zástupcem vedoucího.
Ekolog, vodař, expert na odpadového hospodářství, hodnocení EIA, geodet, filmař, fotograf, inspektor sanace azbestu, autor mnoha článků a několika publikací, řady prezentací. Zabývá se studiem globálních ekologických problémů včetně studia změny klimatu. Státní zkoušky v oblasti státní správy, na úseku ochrany přírody a životního prostředí. Absolvent gymnázia Trutnov a střední průmyslové školy stavební v oboru Geodézie a kartografie, pomaturitní studium Tvorba a ochrana ŽP na Státním energetickém institutu v Praze.
Nominant na cenu Vavrouška, držitel náchodského Křesadla.
Podíl na sanaci několika nebezpečných skládek na Broumovsku, zastavení spalovny v Teplicích nad Metují, ostraze sokola stěhovavého a vlčích hlídkách na Broumovsku.
Je autorem zákona na ochranu ozonosféry v ČR.
Založil občanské sdružení Živá voda, jehož je i předsedou.
Je autorem konceptu globálního hnutí Rodina Matky Země, jehož cílem je přechod lidstva na udržitelnou ekologickou stopu.
V roce 2012 v Náchodě svolal a založil národní koalici STOP HF, která iniciovala zastavení frakování břidlic a podzemní spalování uhlí v ČR, čímž eliminovala ohrožení pitné vody v ČR pro cca 1,5 mil obyvatel.
Spolupodílel se na zrušení přehrady v Pěčíně v Orlických horách.
Je autorem několika revitalizačních opatření, návrhu řešení lokality NATURA 2000 Březinka, spoluautorem naučné stezky v NPR Teplické skály a několika návrhů plánů péče. Inicioval výklad několika legislativních pojmů zákona 114/92 Sb. o ochraně niv a toků jako významných krajinných prvků včetně prosazení zásad ochrany pstruhových vod, což bylo aplikováno do praxe nejen na úseku ochrany přírody, ale i úseku vodohospodářském.
V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace pro odstraňování azbestu v ČR.
Je spoluautorem studie proveditelnosti renovace krajiny a celoplošné zádrže vody v okolí Zdoňova – „Modelu Zdoňov”, „Modelu Křinice“ a „Modelu Heřmánkovice“, které jsou navrženy jako pilotní projekty pro ČR a EU pro možnost rychlé „všenápravy“ krajiny a boje se suchem v rámci adaptace na klimatickou změnu. Model Zdoňov v r. 2019 zvítězil v kategorii Nápad soutěže E.ON Energy Globe a Malík se s ním umístil mezi světově 6 nejlepších ve Stockholm Water Prize. V kategorii veřejná sféra, se know-how nápadu adaptace krajiny na klima „Živá krajina“ dostalo na druhé místo v rámci udělování ocenění ze strany OSN 2020 – ceny SDGs.
Jedním z hlavních výstupů modelu Zdoňov je výpočet celoplošné minimální zádrže vody v krajině ČR po obnovení základní retence, která činí 1,5 násobek objemu všech 165 přehrad ČR dohromady, a ekonomický odhad renovace krajiny ČR v hodnotě 5 bilionu Kč.
Spoluautor know-how Krajinného plánu ČR adaptace ČR/EU na klimatickou změnu.
Vegetarián, vlastník lesa, nevlastní automobil, jezdí hromadnou přepravou a na kole, horolezec s řadou prvovýstupů na pískovcích Broumovska.
Člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.